Församlingen Sankt Olof

Församlingens medlemmar idag, liksom tidigare, är människor från olika länder – nu nästan 700 personer från cirka 50 nationer. Svenska är det gemensamma språket, som används i de flesta sammanhang, men det händer att en mässa firas på polska, att en reträtt ordnas för spansktalande eller att vi får höra afrikanska sånginslag i en gudstjänst. Ibland ordnas församlingsaftnar med mat, musik och dans från andra länder.

Församlingen omfattar fortfarande en stor yta – hela Jämtlands och Västernorrlands län. Eftersom vi inte har mer än en präst, innebär detta att medlemmarna i Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik och Östersund inte har samma tillgång till mässfirande, undervisning och andra aktiviteter som de som bor i sundsvallsområdet. Kyrkoherden firar mässan i utposterna en gång i månaden samt vid de större högtiderna. Barn- och ungdoms-undervisning sker i samband med besöken. Församlingen har inga egna lokaler utanför Sundsvall, utan får låna kyrkor och församlingshem från svenska kyrkan. Dessa frågor måste vi jobba med i framtiden.

Som medhjälpare i församlingsarbetet har kyrkoherden numera två råd. Kyrkorådet förvaltar församlingens egendom och beslutar i ekonomiska frågor. Församlingsrådet ansvarar för frågor som liturgin, familje- och ungdomsarbete, social och caritativ verksamhet.

En deltidsanställd församlingsassistent utför en del sekreteraruppgifter samt arbetar med mycket av det som faller inom ramen för församlingsrådets verksamhet. Två Sankt Josefsystrar är fortfarande bosatta i Sundsvall och är mycket aktiva på många fronter.

En grupp kateketer planerar och genomför regelbundna undervisningsträffar och andra aktiviteter för barn och ungdomar. Det ordnas också undervisning och läger inför första kommunion och konfirmation. En ungdomsgrupp träffas regelbundet och anlitas ibland för att hjälpa till i församlingens olika aktiviteter.

Inom församlingen har bildats en Caritas förening, som en del av Caritas International, katolska kyrkans världsvida biståndsorganisation. Som ett inslag i sitt arbete står Caritas Sankt Olof för kyrkkaffe efter söndagsmässan, serverar lunch en söndag i månaden, ansvarar för matservering i samband med vissa kultur- och församlingsaftnar och ordnar den årliga julbasaren.

Huset på Nybrogatan 37, där församlingens verksamhet i Sundsvall en gång började, är nu i mycket dåligt skick. En byggkommitté har tittat på olika möjligheter och kommit fram till att det är mer fördelaktigt att riva det gamla huset och ersätta det med ett nybygge. Församlingen har inte de ekonomiska resurserna att göra detta på egen hand, utan är beroende av hjälp från stiftet.

Om man jämför församlingen idag med den som flyttade in på Nybrogatan 37, år 1954, kan man se att en hel del har förändrats. – Vi är fler medlemmar; vi har en ny kyrka; i kontoret finns teknisk utrustning som dator och kopieringsapparat (även om dessa är gamla nu). Vi har till och med en nyinvigd hemsida. Men i grund och botten är församlingen fort-farande en grupp människor som försöker att hjälpa och stödja varann både i bön till Gud och i livets olika situationer.

Sammanställt av Maureen Sundin