Församlingsbrev


Hösten 2004

Kära församlingsmedlemmar och vänner,

Katolska kyrkan och dess bekännelse.
Katolska kyrkan är ett kristet samfund med 22 olika grenar med egna traditioner och egen liturgi. Gudstjänstlivet i en gren måste inte vara lika som i en annan. Men alla katoliker bekänner samma tro och kyrkans lära, även om någon hör till kyrkan i den Österländska grenen (21 individuella kyrkor) eller i den Västerländska grenen (romersk-katolska kyrkan). Som grundlära, accepterar katolska kyrkan sju sakrament instiftade av Jesus. Alla dessa sakrament har sin grund i bibeln. De kan inordnas i de tre följande: Den Kristna Initiationens Sakrament, Helandets Sakrament och Sakrament i Gemenskapens Tjänst:

Den Kristna Initiationens Sakrament
Dop: genom dopet upptas man som medlem i kyrkan och blir Guds barn. Genom dopet föds man på nytt genom vatten och helig ande.
Konfirmationen (bekräftelsens sakrament): genom konfirmationen får man särskild kraft av den helige.
Eukaristin (nattvard), källan och höjdpunkten för kyrkans liv.

Helandets Sakrament
Bikt (botens och försoningens sakrament): genom bikt får en person förlåtelse för sina synder. Kyrkan uppmanar alla att gå till det här sakramentet minst en gång om året under påsktiden eller när som helst när man känner för detta.
De sjukas smörjelse: Genom den heliga smörjelsen blir man frisk från sin sjukdom och får styrka att lida det lidande som man har tillsammans med Kristi lidanden. Sjukas smörjelse är inte sista smörjelsen, som det hette tidigare.

Sakrament i Gemenskapens Tjänst
Ämbetsvigning: Den apostoliska tjänstens sakrament. Det består av tre grader: episkopat, presbyterat och diakonat.
Äktenskapets Sakrament: I äktenskapets förbund bildar man och kvinna en gemenskap som skall vara hela livet.

f. George KoorumullumpurayidamTill sidans början


Församlingsjubileum
Sankt Olofs Katolska Församling i Sundsvall firar 50-års jubileum. Församlingen överhuvudtaget firar 80 år nu. Det var år 1924 som församlingen grundades i Sörforsa, en liten bit utanför Hudiksvall. År 1954 flyttade dåvarande kyrkoherden Henrik Grauel samt församlingens centrum in på Nybrogatan 37 där församlingen nu befinner sig. Jubileumsåret kommer att avrundas med Jubileumsgudstjänst den 3 oktober 2004. Högmässa med biskop Anders Arborelius som huvudcelebrant och det blir kl 10.30. En minnesskrift är under utarbetande. Den 3 oktober utkommer minnesskriften till församlingen. Mer detaljer hittar ni på kyrkans anslagstavla och på församlingens hemsida. Tack till jubileumskommittén för deras insatser för församlingens jubileumsfirandet.

Församlingsreträtt
Som en del i firandet av församlingens 50-års jubileum inbjuder vi till en Församlingsreträtt tillsammans med biskop William Kenney Lördagen den 4 september 2004. Reträtten är avgiftsfri. Detaljer kommer att finnas på anslagstavlan i Sundsvall. Reträtten planeras att börja på morgonen och avslutas på kvällen med mässa och kvällsmat. En anmälan bör göras senast den 29/09. Ring gärna till församlingens expedition för mer informationen.

Ekumenisk Gudstjänst
Den 12 oktober anordnas en ekumenisk gudstjänst i katolska kyrkan i Sundsvall med Biskop Anders Arborelius. Gudstjänsten kommer att börja kl 11.30 och sammankomsten avslutas med lunch.

Mässor i utposterna
Härnösand: 05/09, 09/10(lördag), 07/11,05/12 kl 15.00
Örnsköldsvik: 08/08, 12/09, 10/10, 14/11, 12/12, 26/12 kl 16.00
Östersund: 21/08, 11/09(Obs), 16/10, 20/11 kl 15.00,10/12(fre.), 25/12 kl 17.00
Kramfors: 22/08(Obs),19/09,17/10, 21/11, kl 16.00. 26/12 kl 11.00

Församlingsdagen
I år kommer Församlingsdagen att äga rum lördagen den 18 september på Lögdögården i närheten av Bergforsen. Församlingsdagen går ut på att alla i församlingen, stora och små, tillbringar en dag tillsammans på Lögdögården. Tanken är att vi alla, genom att få vara tillsammans i samtal, lek och bön får uppleva och stärka gemenskapens anda.
Vi hoppas att alla medlemmar, även de på utposterna, tar tillfället att vara med. Vägbeskrivning och dagsprogram kommer att finnas på anslagstavlan i kyrkan. Du kan även få information genom att ringa till församlingens expeditionen.

Undervisning
Välkomna till höstterminens undervisning!!!

Konfirmation
Konfirmation för år 2005 blir lördag den 14:e maj. Nu är det dags för ungdomar, som har tagit emot första kommunion och har fyllt 14 år att konfirmeras. Ni skall ta kontakt med kyrkoherden så snart som möjligt. Ni föräldrar skall uppmuntra era barn att ta emot bekräftelsens sakrament. Speciell undervisning för konfirmander kommer att äga rum i Sundsvall första och tredje fredagen i månaden. Vi börjar konfirmandträffen med mässa kl 18.00 och fortsätter med undervisning fram till kl.20.00. Datum för undervisning till hösten: 20/08, 3/09, 17/09, 1/10, 15/10, 3/11,18/11,3/12,17/12.

Sundsvall
Undervisning för barn och ungdomar äger rum vanligtvis första lördagen i månaden på eftermiddagen kl.13.30 och avslutas med familjemässa vid kl.15.30, och tredje söndagen i månaden då vi börjar kl. 9.45 och avslutar med högmässa kl.11.00. Var noga med att planera in undervisningsdagarna :
5/09 (kl. 9.45),18/9(församlingsdag),10/10 (kl. 9.45), 17/10 (kl. 9.45), 6/11 (kl.13.30), 21/11( kl. 9.45), 4/12, 11/12 (kl.13.30).

Härnösand:
Undervisning äger rum i Härnösand före mässan:
05/09, 09/10(lördag), 07/11,05/12 kl 14.00.

Örnsköldsvik:
Undervisning i Örnsköldsvik äger rum på följande tider:
15/09, 20/10, 17/11 kl. 16.30

Östersund (Odensala kyrka):
Undervisning för barn och konfirmander kl. 14.00 tredje lördagen i månaden före mässan: den 21/08, 11/09, 16/10, 20/11, 10/12

Sundsvalls Unga Katoliker
Är Sundsvalls unga katoliker på väg mot en uppståndelse? Efter att ha varit en avsomnad ungdomsgrupp under några år kommer en grupp ungdomar aktivt att börja om med ungdomsverksamhet. Är du intresserad av att vara med i ungdomsgruppen eller stödja ungdomarna i deras aktiviteter så är du välkommen. Ungdomarna träffas i kyrkans lokaler varannan fredag, då de börjar med ungdomsmässa och fortsätter med en gemensam träff. Var fjärde söndag i månaden är ungdomarna ansvariga för kyrklunch. Mer detaljer om ungdomsaktiviteterna hittar ni på kyrkans anslagstavla och på församlingens hemsida.Detta har hänt i vår församling

Dop
4 vuxna barn tog emot dopets sakrament den 8 maj under en familjmässa.
Första kommunionen mottogs
Åtta barn i Sundsvall tog emot första kommunionen den 6 juni.

Dödsfall
Danuta Siemiatkowska avled den 17:e juli. Begravningsgudstjänst hölls den 30:e juli i Sundsvall.

Ikonmålning
En kurs i ikonmålning ägde rum i katolska kyrkan i Sundsvall från den 20 till den 23 maj. Broder Olof Åsblom,OMI, ledde kursen. Vi kommer att ha en kurs till i augusti, då börjar vi den 12 augusti och slutar den 15 augusti.

Minnenas afton

I samband med församlingens jubileum anordnades en minnenas afton med kåserier, musik, mat, etc.

Sommarläger
På Lögdö gården ordnades årets sommarläger, 14-16 juni. Tack för stora insatser från kateketer, systrar, vuxna och föräldrar.


Caritas S:t Olof

Caritas S:t Olof fortsätter med traditionen att bjuda in till lunch tredje söndagen i månaden efter högmässan i Sundsvall: sön 5/9,17/10,21/11
Kulturafton: Caritas S:t Olof anordnar en kulturafton den 29/10. Mer information skall finnas på anslagstavlan i kyrkan.
Julbasar: Julbasar blir i år den 28/11.
Bönesamling: första onsdagen i månaden samlas vi till en gemensam bönestund efter mässan. Du är hjärtligt välkommen.
Du kan stödja Caritas S:t Olofs verksamhet genom ditt medlemskap.
(Medlemsavgift per år: 50 kr, PG 13309 64-6). Om du redan är medlem och är osäker på om du har betalt medlemsavgiften för i år, ring till oss så kollar vi upp det. Om du vill ta kontakt med oss:
Barbara Barth-Bohlin, tel.060-12 31 42, Syster Lila Bork, tel. 060-15 53 44.


OBS: Ni som vill ha församlingsbrevet via e-post meddelar det till församlingens expedition.


Tidigare församlingsbrev

Församlingsbrev påsk 2004

Församlingsbrev advent 2003

Församlingsbrev sommar 2003

 Till sidans början